De diploide, v. tr. y r. Biol.

Convertir o convertirse en diploide: ver diploidización.