Del lat. innaturālis, adj. Biol.

Que no es natural: confiere artificial.