Del lat. liberrĭmus, m. Filos.

Superlativo irregular de libre; líbero.