De meràlgia, f. Med.

El dolor en el muslo; meralgia parestésica.