De mio- y el gr. ὀδύνη, f. Med.

El dolor en el músculo: mialgia.