Del nahua pachichina, de chichina, adj. Bot.

Demasiado maduro. Dícese del fruto, demasiado maduro (pachucho). También pachichi.