m. pl. Paleont.

Familia de monos antropoides fósiles del Oligoceno inferior.