Abreviatura de Musée de Z-Ka-Wei near Shanghai. – Shanghai (Kiangsu – China).